OogvoorOren.nl Audiocareplan (per toestel)

€ 117,50

VOORWAARDEN Audiocare plan 09-2013  Art. 1.  Aanvang, duur en einde van de verzekering. De verzekering is geldig vanaf de op de servicepas vermelde ingangsdatum tot de op de servicepas vermelde einddatum. De servicepas wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde premie. De servicepas is slechts voor het op de factuur genoemde serienummer van het hoortoestel. Het tijdstip waarop de verzekering c.q. de dekking een aanvang neemt dan wel eindigt is 00.00 uur. De verzekering eindigt voorts:  bij overlijden van verzekerde; na betaling van een schade door de maatschappij; nadat het verzekerde hoortoestel verloren is gegaan of zodanig beschadigd is geraakt, dat het niet meer gerepareerd kan worden. Restitutie van premie zal nimmer worden verleend. Art.  2. Omvang van de dekking. De maatschappij biedt dekking voor schade aan of verlies van het verzekerde hoortoestel als gevolg van diefstal en/of vermissing, over de gehele wereld. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient verzekerde  binnen 24 uur na het ontdekken van de schade of het verlies, aangifte te doen bij de politie of daar toe door de overheid aangewezen instantie. Een schriftelijk bewijs van deze aangifte dient te worden overlegd. Hoortoestelaccessoires, zoals oorstukjes, een afstandbediening, etc. , vallen buiten deze dekking. Art.  3. Uitsluitingen. Geen dekking wordt verleend voor schade:  a.veroorzaakt door of verband houdende met: molest atoomkernreacties aardbeving of vulkanische uitbarsting overstroming b.     1.     die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of onder een                   andere verzekering gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben                   bestaan. 2.     die al op basis van een wet of andere voorziening wordt vergoed.c. die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met goedvinden van een verzekerde is          veroorzaakt. Art.  4. Vergoeding van schade. Vergoeding van schade vindt plaats door levering van een nieuw, vergelijkbaar hoortoestel door IntoEars. Schadevergoeding in geld is niet mogelijk. Art.  5. Eigen bijdrage. Bij schade dient een eigen bijdrage te worden voldaan welke afhankelijk is van de ouderdom van het verloren gegaan hoortoestel en wel als volgt: Niet ouder dan 2 jaar: 15% van de waarde van het vervangende toestel. Ouder dan 2 jaar, maar niet ouder dan 3 jaar: 30% van de waarde van het vervangende toestel. Ouder dan 3 jaar, maar niet ouder dan 4 jaar: 40% van de waarde van het vervangende toestel. Ouder dan 4 jaar, maar niet ouder dan 5 jaar: 50% van de waarde van het vervangende toestel. (Ouder dan 5 jaar: geen vergoeding). Voor de bepaling van de ouderdom van het hoortoestel is de datum op de aankoopfactuur bepalend.

VOORWAARDEN Audiocare plan 09-2013  Art. 1.  Aanvang, duur en einde van de verzekering. De verzekering is geldig vanaf de op de servicepas vermelde ingangsdatum tot de op de servicepas vermelde einddatum. De servicepas wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde premie. De servicepas is slechts voor het op de factuur genoemde serienummer van het hoortoestel. Het tijdstip waarop de verzekering c.q. de dekking een aanvang neemt dan wel eindigt is 00.00 uur. De verzekering eindigt voorts:  bij overlijden van verzekerde; na betaling van een schade door de maatschappij; nadat het verzekerde hoortoestel verloren is gegaan of zodanig beschadigd is geraakt, dat het niet meer gerepareerd kan worden. Restitutie van premie zal nimmer worden verleend. Art.  2. Omvang van de dekking. De maatschappij biedt dekking voor schade aan of verlies van het verzekerde hoortoestel als gevolg van diefstal en/of vermissing, over de gehele wereld. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient verzekerde  binnen 24 uur na het ontdekken van de schade of het verlies, aangifte te doen bij de politie of daar toe door de overheid aangewezen instantie. Een schriftelijk bewijs van deze aangifte dient te worden overlegd. Hoortoestelaccessoires, zoals oorstukjes, een afstandbediening, etc. , vallen buiten deze dekking. Art.  3. Uitsluitingen. Geen dekking wordt verleend voor schade:  a.veroorzaakt door of verband houdende met: molest atoomkernreacties aardbeving of vulkanische uitbarsting overstroming b.     1.     die gedekt is onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of onder een                   andere verzekering gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben                   bestaan. 2.     die al op basis van een wet of andere voorziening wordt vergoed.c. die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met goedvinden van een verzekerde is          veroorzaakt. Art.  4. Vergoeding van schade. Vergoeding van schade vindt plaats door levering van een nieuw, vergelijkbaar hoortoestel door IntoEars. Schadevergoeding in geld is niet mogelijk. Art.  5. Eigen bijdrage. Bij schade dient een eigen bijdrage te worden voldaan welke afhankelijk is van de ouderdom van het verloren gegaan hoortoestel en wel als volgt: Niet ouder dan 2 jaar: 15% van de waarde van het vervangende toestel. Ouder dan 2 jaar, maar niet ouder dan 3 jaar: 30% van de waarde van het vervangende toestel. Ouder dan 3 jaar, maar niet ouder dan 4 jaar: 40% van de waarde van het vervangende toestel. Ouder dan 4 jaar, maar niet ouder dan 5 jaar: 50% van de waarde van het vervangende toestel. (Ouder dan 5 jaar: geen vergoeding). Voor de bepaling van de ouderdom van het hoortoestel is de datum op de aankoopfactuur bepalend.
Prijs Verzendkosten Totaal
€ 117,50
€ 0,00
€ 117,50